Aston Martin DB9 GT


Aston Martin DB9 GT
品牌: Aston Martin
品牌官网:
车型官网:

价格范围 € 291,000 ~ 291,000
尺寸 * 长:4.72 m, 宽:1.88 m, 高:1.28 m
发动机动力 * 547 马力
油箱容量 * 78 升
上路费 * 每年约 € 890
座位 * 2+2
* 如上参数根据DB9 GT Coupé 547 Touchtronic III车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 1 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
DB9 GT Coupé 547 Touchtronic III ~ € 291,000 Automatic 轿跑 547