Toyota Nova Hilux


Toyota Nova Hilux
品牌: Toyota
品牌官网: https://www.toyota.pt/
车型官网:

价格范围 € 25,000 ~ 45,000
尺寸 * 长:5.33 m, 宽:1.80 m, 高:1.80 m
发动机动力 * 150 马力
油箱容量 * 80 升
上路费 * 每年约 € 250
座位 * 2
* 如上参数根据Nova Hilux 4x2 2.4 D-4D 150 CS CM车型获得,不同车型参数会有变化

本款车型有以下 20 种子车型

车型 价格 离合 车型 动力
Nova Hilux 4x2 2.4 D-4D 150 CS CM ~ € 25,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x2 2.4 D-4D 150 CE CM 3L + € 0 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x2 2.4 D-4D 150 CE CM + € 1,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CS CH + € 2,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x2 2.4 D-4D 150 CD CM + € 2,500 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CS CM + € 2,500 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CE CH 3L + € 3,500 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CE CM 3L + € 4,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x2 2.4 D-4D 150 Tracker + € 4,500 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CD CH 3L + € 5,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CD CM 3L + € 6,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 Trial 3L + € 7,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 Tracker 3L + € 9,500 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CE CH + € 10,500 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CE CM + € 11,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CD CH + € 11,500 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 CD CM + € 12,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 Trial + € 14,000 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 Tracker + € 14,500 Manual 货车 150
Nova Hilux 4x4 2.4 D-4D 150 Tracker S + € 20,500 Manual 货车 150